Apni dhàrkàno se

Apni dhàrkàno se kuch àisay merà naàm lo,

Ye waqt ruk jàye is làmhay ko thaàm lo,

Teri aànkhon main jhàlàk hai àisee mere pyar ki,

Saàhil pe jàisay dhàlti hàseen shàam ho,

Làfzon se hotà nàhi izhàr humse pyàr kà,

Bàs meri aànkhon mai dekh kr khud ko pehchaàn lo,

Jàisay tàrastà hai sehrà shàbnàm k choonày ko,

Kabhi wàisay Rab se tum bhi mujhe maàng lo,

Apni dhàrkano se kuch àisay merà naàm lo,

Yeh waqt ruk jàye is làmhay ko thàam lo.!!