2 peepal ke peirh

Agar 2 peepal ke peirh Ek rassi se
bandh dye jayen tu us Rassi ko kya
kaha jaega?

Think


Think


Think

Haar mani?

okNOKIA


Connecting
PEE-PAL.... ;-)