20# na mele to..?


Major Rohail:
Khan sab yahan se Airport
Kon se bus jae ge
.
Khan:
20#
.
Maajor Rohail: Agr 20# na mele to..?
.
Khan:
Phir 10…10..# ke do pakr lena